GRI INDEX

GENERAL DISCLOSURES

DisclosureBeschrijvingReferentieReden voor (gedeeltelijke) omissie
102-1 Name of the organisation Titelpagina  
102-2 Activities, brands, products, and services Over TBI  
102-3 Location of headquarters Colofon  
102-4 Number of countries where the organisation operates, and the names of countries where it has significant operations and/or that are relevant to the topics covered in the report TBI is voornamelijk actief in Nederland, > 95% van de omzet wordt in Nederland gerealiseerd. Daarnaast is TBI actief in Aruba, Denemarken, Duitsland, Polen, Roemenië en de Verenigde Staten.
NB. Alle niet-financiële indicatoren in het jaarverslag hebben enkel betrekking op de Nederlandse bedrijfsactiviteiten.
 
102-5 Ownership and legal form Corporate Governance  
102-6 Markets served Over TBI
TBI in de markt
 
102-7 Scale of the organisation Kerncijfers TBI  
102-8 Information on employees and other workers Kerncijfers TBI
Aantrekkelijke werkomgeving
Bijlage GRI content index
Het gevraagde detailniveau van uitsplitsing medewerkers naar contracttype en regio is niet gerapporteerd. Naar regio niet relevant voor TBI. In het jaarverslag 2018 is TBI voornemens ook het aantal medewerkers naar contracttype op te nemen.
102-9 Supply chain Hoe TBI waarde creëert  
102-10 Significant changes to the organisation and its supply chain   Er zijn geen significante wijzigingen geweest in het verslagjaar 2017.
102-11 Precautionary Principle or approach Risicobeheersing  
102-12 External initiatives Rapportagerichtlijnen: GRI Standards en IIRC Reporting Framework.
Diverse (keten)initiatieven: Governance Code Veiligheid, Manifest Duurzaam Inkopen (NEVI), Green Deal Circulair Inkopen, Green Deal Duurzame Bouwlogistiek, Grondstoffenakkoord, Betonakkoord, Duurzaam bouw en houtconvenant (FSC Nederland), Madaster en diverse gedragscodes (Bouwend Nederland, Neprom, Bewuste Bouwers).
TBI Holdings B.V. heeft partnerships met YES! Delft en Habitat for Humanity Nederland.
In het jaarverslag 2018 is TBI voornemens om uitgebreider op te nemen met welke initiatieven en/of organisaties een relatie is.
102-13 Membership of associations Bouwend Nederland, UNETO-VNI, Neprom, Nationaal Renovatie Platform, Dutch Green Building Council, NEVI, SKAO, VCA, Centrum Ondergronds Bouwen, De Stroomversnelling en Bewuste Bouwers. In het jaarverslag 2018 is TBI voornemens om uitgebreider op te nemen met welke initiatieven en/of organisaties een relatie is.
102-14 Statement from senior decision-maker Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur  
102-15 Key impacts, risks, and opportunities

Risicobeheersing

 
102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour Profiel
Hoe TBI waarde creëert
Integer handelen

https://www.tbi.nl/over-ons/corporate-governance/integriteit-en-gedragscode
 
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics Integer handelen

https://www.tbi.nl/over-ons/corporate-governance/integriteit-en-gedragscode
 
102-18 Governance structure Corporate Governance  
102-19 Delegating authority Corporate Governance  
102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics Corporate Governance  
102-21 Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics Raamwerk  
102-22 Composition of the highest governance body and its committees Samenstelling Raad van Bestuur
Samenstelling Raad van Commissarissen
 
102-24 Nominating and selecting the highest governance body Corporate Governance
Verslag van de Raad van Commissarissen
 
102-26 Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy Raamwerk
Corporate Governance
 
102-28 Evaluating the highest governance body’s performance Corporate Governance
Verslag van de Raad van Commissarissen
Eventuele acties genomen naar aanleiding van de evaluatie(s) zijn niet expliciet toegelicht in het jaarverslag.
102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social impacts Corporate Governance
Verslag van de Raad van Commissarissen
De RvC is o.a. middels een strategische commissie betrokken bij de structuur en (de voortgang van) de strategie van de onderneming. Stakeholderbetrokkenheid t.b.v. materialiteit is geïnitieerd door de RvB, de uitkomsten zijn gedeeld met de RvC.
De rol van de RvC bij de strategievorming is niet expliciet en uitgebreid omschreven in het jaarverslag. De organisatie is voornemens hier volgend jaar meer aandacht aan te geven.
102-30 Effectiveness of risk management processes Risicobeheersing  
102-31 Review of economic, environmental, and social topics Hoe TBI waarde creëert
Risicobeheersing
Risico’s
 
102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting Raamwerk
Corporate Governance
 
102-33 Communicating critical concerns Raamwerk
Wat stakeholders materieel vinden
Corporate Governance
 
102-35 Remuneration policies Corporate Governance
Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
 
102-40 List of stakeholder groups Reikwijdte en verantwoording  
102-41 Collective bargaining agreements Van het totaal aantal FTE in 2017 valt 83 procent onder collectieve arbeidsvoorwaarden.  
102-42 Identifying and selecting stakeholders Reikwijdte en verantwoording  
102-43 Approach to stakeholder engagement Wat stakeholders materieel vinden
Reikwijdte en verantwoording
 
102-44 Key topics and concerns raised Wat stakeholders materieel vinden
Reikwijdte en verantwoording
 
102-45 Entities included in the consolidated financial statements Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
Operationele structuur TBI
 
102-46 Defining report content and topic Boundaries Hoe TBI waarde creëert
Reikwijdte en verantwoording
 
102-47 List of material topics Reikwijdte en verantwoording  
102-48 Restatements of information Reikwijdte en verantwoording  
102-49 Changes in reporting Hoe TBI waarde creëert
Reikwijdte en verantwoording
 
102-50 Reporting period Reikwijdte en verantwoording  
102-51 Date of most recent report 20-03-2018  
102-52 Reporting cycle Jaarlijks  
102-53 Contact point for questions regarding the report Colofon
Binnenzijde cover
 
102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards Binnenzijde cover
Reikwijdte en verantwoording
Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant
 
102-55 GRI content index http://jaarverslag.tbi.nl/nl/downloads  
102-56 External assurance Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant  

MANAGEMENT APPROACH

Material topic 
Toonaangevende marktpositie
Hier vallen de volgende materiële onderwerpen onder: versterken marktpositie, multidisciplinaire samenwerking, innovatie, solide financiële positie, klantgerichtheid en projectbeheersing.
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Onderdeel van de strategische pijler ‘Toonaangevende marktpositie’ zijn de door TBI geformuleerde thema’s: ‘Behoud en waar mogelijk versterken marktpositie’, ‘Solide financiële positie en prestaties’ en ‘Ondernemerschap dicht bij de klant’. Door onze stakeholders is aangegeven dat het versterken van onze marktpositie van belang is. Dit draagt bij aan de continuïteit en kwaliteit van de onderneming en haar activiteiten. Bovendien biedt het toegevoegde waarde voor onze klanten en medewerkers. TBI is voornamelijk actief in Nederland (> 95% van de omzet wordt in Nederland gerealiseerd). Scope is daarom de Nederlandse markt waar zich grotendeels Nederlandse opdrachtgevers en klanten bevinden.
103-2 The management approach and its components In het jaarverslag wordt gerapporteerd over de financiële prestaties en de (interne) beheersingsprocessen om deze prestaties te borgen. Ook de diverse markten worden omschreven waarop TBI haar klanten bedient en de wijze waarop TBI omgaat met innovatie. Bijbehorende strategische doelen zijn geformuleerd en gepresenteerd in het jaarverslag (zie paragraaf ‘Strategische doelen’). Deze doelen worden in het jaar 2018 vertaald in KPI’s ter ondersteuning van de implementatie van de aangescherpte strategie in de organisatie.
103-3 Evaluation of the management approach Middels diverse in- en externe controles, periodieke managementrapportages en de jaarverslaglegging conform gestelde doelen en KPI’s op deze materiële onderwerpen.
Circulair ondernemen
Hier vallen de volgende materiële onderwerpen onder: circulair bouwen en duurzame bedrijfsvoering.
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Onderdeel van de strategische pijler ‘Circulair ondernemen’ zijn de door TBI geformuleerde thema’s: ‘Verduurzaming gebouwde omgeving’, ‘Aantoonbare prestaties op het gebied van circulariteit’ en ‘Eigen milieuvoetafdruk minimaliseren’. De bedrijfsactiviteiten van TBI hebben grote impact op het milieu en zijn sterk afhankelijk van beschikbare grondstoffen. Een circulaire bouweconomie, welke zich richt op het maximaliseren van de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen en het minimaliseren van waardevernietiging, is een kans om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Daarbij is zelf het goede voorbeeld geven (eigen milieuvoetafdruk), in samenwerking met onze ketenpartners, van essentieel belang. TBI is voornamelijk actief in Nederland (> 95% van de omzet wordt in Nederland gerealiseerd). Scope is daarom de Nederlandse markt waar zich grotendeels Nederlandse opdrachtgevers en klanten bevinden.
103-2 The management approach and its components TBI draagt bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving en circulariteit middels projecten voor onze klanten. Er zijn nog geen eenduidige interne (beheersing)processen en KPI’s beschikbaar om de voortgang op deze materiële thema’s te meten. Dit zal in 2018 worden ingericht op de prestaties te kunnen monitoren en onze gestelde doelen te behalen. De eigen milieuvoetafdruk wordt daarentegen al enkele jaren nauwgezet gemonitord in het kader van de organisatie-brede certificering op de CO2-prestatieladder en hout- en afvalrapportages. Inkoop en toepassing van materialen wordt decentraal (per onderneming) bepaald en is vaak project-afhankelijk.
103-3 Evaluation of the management approach Diverse certificeringssystemen zoals de ISO 90001/140001, BREEAM, LEED en de CO2-prestatieladder en Nederlandse wet- en regelgeving voor de gebouwde omgeving (EPC-normering, BENG, Gasloos). Daarnaast middels leveranciersbeoordelingen en actieve participatie in diverse ‘Green Deals’ (keteninitiatieven). Tevens is het een onderwerp in periodieke managementrapportages en jaarverslaglegging conform de al eerder gestelde doelen en KPI’s op het thema ‘eigen milieuvoetafdruk minimaliseren’.
Aantrekkelijke werkomgeving
Hier vallen de volgende materiële onderwerpen onder: veilig werken, gezonde en vitale medewerkers, opleiding en (talent)ontwikkeling en integriteit.
103-1 Explanation of the material topic and its Boundary Onderdeel van de strategische pijler ‘Aantrekkelijke werkomgeving’ zijn de door TBI geformuleerde thema’s: ‘Veilig en gezond werken’, ‘Opleiden en ontwikkelen van medewerkers’ en ‘Integer handelen’. Voor het kunnen bieden van een aantrekkelijke werkomgeving zijn veiligheid en gezondheid, integriteit en voldoende ruimte voor opleiding en ontwikkeling van onze medewerkers een voorwaarde. Dit draagt bij het succes en daarmee continuïteit van onze onderneming en is daarmee als materieel aangewezen door onze stakeholders. TBI is voornamelijk actief op de Nederlandse (arbeids)markt. Zodoende zijn is de Nederlandse wet- en regelgeving ten aanzien van arbo en corporate governance van toepassing.
103-2 The management approach and its components Dit materiële thema staat al jaren hoog op de strategische agenda van TBI en wordt geborgd middels een HR-beleid waar onder meer initiatieven als het TBI traineeship, de eigen training- en opleidingen van de TBI acdmy en de ondersteuning van TBI Vitaal inzake duurzame inzetbaarheid van medewerkers, centraal staan. Integer handelen is uitgebreid omschreven in de TBI Gedragscode en hier wordt net als op veiligheid, gezondheid en opleidingen uitgebreid over gerapporteerd conform gestelde doelen en KPI’s.
103-3 Evaluation of the management approach Diverse (interne) richtlijnen en principes zoals de TBI Veiligheidsrichtlijn en TBI Gedragscode. Daarnaast gelden er diverse certificeringen waaronder de VCA, Veiligheidsladder en het Bewuste Bouwers keurmerk. Evaluatie vindt tevens plaats middels periodieke managementrapportages en jaarverslaglegging conform de gestelde doelen en KPI’s op deze materiële onderwerpen.

SPECIFIC DISCLOSURES

DisclosureBeschrijvingReferentieReden voor (gedeeltelijke) omissie
Toonaangevende marktpositie
Multidisciplinaire samenwerking, innovatie, solide financiële positie, klantgerichtheid en projectbeheersing.
201-1 Direct economic value generated and distributed Kerncijfers TBI
Financieel
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2017
 
201-3 Defined benefit plan obligations and other retirement plans Toelichting op de geconsolideerde balans
Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
 
Circulair ondernemen
Circulair bouwen en duurzame bedrijfsvoering.
301-1 Materials used by weight or volume Eigen milieuvoetafdruk minimaliseren Enkel gerapporteerd voor de materiaalstroom hout en van afvalstromen. Overige materialen (nog) niet inzichtelijk. TBI is voornemens in 2018 uitgebreider te rapporteren op deze indicator door de meest materiële materiaalstromen in kaart te brengen met betrekking tot ingekochte volumes en toepassing.
305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions Eigen milieuvoetafdruk minimaliseren Begrippenlijst  
305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions Eigen milieuvoetafdruk minimaliseren  
305-4 GHG emissions intensity Eigen milieuvoetafdruk minimaliseren  
306-2 Waste by type and disposal method   Afval naar soort is bekend maar niet in detail gerapporteerd in het jaarverslag. Evenals de verwerkingsmethode. TBI is voornemens in 2018 uitgebreider te rapporteren op deze indicator door afval naar soort en verwerkingsmethode uit te splitsen en op te nemen in het jaarverslag.
308-1 New suppliers that were screened using environmental criteria Eigen milieuvoetafdruk minimaliseren Het totaal aantal leveranciers dat is beoordeeld op milieucriteria is gerapporteerd, niet het aantal nieuwe leveranciers.
Aantrekkelijke werkomgeving
Veilig werken, gezonde en vitale medewerkers, opleiding en (talent)ontwikkeling en integriteit.
403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work-related fatalities Veilig en gezond werken Uitsplitsing naar regio is niet van toepassing (enkel Nederland). Onderverdeling naar geslacht wordt niet in de administratie geregistreerd.
403-4 Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions   Vastgelegd in de CAO’s die van toepassing zijn voor onze medewerkers.
404-1 Average hours of training per year per employee Opleiden en ontwikkelen van medewerkers Uitsplitsing naar geslacht en werknemerscategorie wordt niet in de administratie geregistreerd.
404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews Arbeidsverhoudingen Uitsplitsing naar geslacht en werknemerscategorie wordt niet in de administratie geregistreerd.
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken   Er zijn geen gevallen van corruptie gerapporteerd in 2017.
Terug
naar boven