TBI IN DE MARKT - Versterken marktpositie

Marktbeeld en -ontwikkeling binnen de clusters

Infra - werken vanuit samenwerking

    
MarktoriëntatieKenmerken markt/ ontwikkelingenMarktgebieden/ opdrachtgeversCompetenties tbi-ondernemingen in die markt
  • Tunnels, bruggen, stations, wegen en wegonderhoud, waterbehandeling, haven, infra
  • Bruggen en sluizen
  • Stations
  • Wegen en wegonderhoud
  • Waterbehandeling
  • Haveninfrastructuur
  • TCO (total cost of ownership) steeds meer leidend bij ontwerpen
  • Publieke lichamen
  • Private investeerders
  • Integraal concept biedend, al dan niet gecombineerd met financiering

2015 was een uitdagend jaar voor infra. Met uitzondering van grote infrastructurele werken, was het aanbod aan opdrachten redelijk. Volume- en prijsdruk hielden in deze sector echter mede aan door bezuinigingen bij de Rijksoverheid en bij lokale en provinciale overheden. Wij verwachten dat ook 2016 nog wordt gekenmerkt door overcapaciteit, maar dat de groei van het aanbod aan grote infrastructurele projecten zal leiden tot een voorzichtig herstel van de marge. Deze verwachtingen baseren wij mede op de voornemens van een aantal publieke opdrachtgevers die zijn gepubliceerd in de recent verschenen marktvisie ‘De kracht van Samenwerken’.

De kracht van samenwerken

De huidige complexiteit en het multidisciplinaire karakter van infraprojecten vergen veel specifieke kennis en expertise van diverse partijen. Om aantoonbaar te kunnen voldoen aan zowel de functionele als prestatie-eisen van de opdrachtgever moeten de werkzaamheden van deze partijen optimaal op elkaar zijn afgestemd. Door een integrale aanpak (Croon Elektrotechniek en Mobilis) geven wij hier invulling aan. De realisatie van het project Spoorzone Delft is hiervan een aansprekend voorbeeld. Met de bouw van een spoortunnel, ondergronds station, parkeergarage en ondergrondse fietsenstalling wordt een groot knelpunt van de Delftse binnenstad aangepakt. Door het spoor ondergronds te brengen, wordt een aantrekkelijk woonmilieu gecreëerd. Het complexe binnenstedelijke karakter van dit project vereist een nauwe samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer, samenwerkende partners en overige belanghebbenden. Omgevingsmanagement speelt hierbij een cruciale rol. Een ander goed voorbeeld van samenwerking is de Sluiskiltunnel die in mei 2015 voor het verkeer werd opengesteld.

Door een goede samenwerking met alle betrokken partijen is het gelukt ruim vijf weken eerder dan gepland, binnen het budget, zonder claims of restpunten en met uitstekende kwaliteits- en veiligheidsresultaten het project op te leveren. Begin 2016 heeft TBI definitief de opdracht gekregen voor de renovatie van de Maastunnel in Rotterdam. De renovatie betreft de betonconstructie, de technische installaties en het monumentale karakter van de tunnel. In alliantie met de gemeente Rotterdam zullen onze ondernemingen Croon Elektrotechniek, Mobilis, Wolter & Dros en Nico de Bont dit project ter hand nemen.

Groei in onderhoud en beheer

Ook in de infrasector worden realisatie (capex) en onderhoud (opex) in toenemende mate in één contract ondergebracht. Hierbij moet de opdrachtnemer voldoen aan de functionele en prestatieeisen van de klant, vanaf ontwerp tot en met langjarig onderhoud. Inmiddels is TBI (Mobilis en/of Croon Elektrotechniek) betrokken bij het onderhoud van onder andere de Westerscheldetunnel, de Sluiskiltunnel, het Coentunneltracé en het traject Maasvlakte A15.

Opdrachtgevers willen niet alleen beheer en onderhoud uit handen geven, ze willen daarnaast ook inzicht in de kosten op lange(re) termijn. Kennis en expertise van de levensduur van civiele objecten en technische installaties zijn dan ook van groot belang. Het onderhoud en de kosten ervan kunnen immers worden geoptimaliseerd door te anticiperen op de verwachte levensduur. Deze kennis is uiteraard ook van belang voor de ontwerpfase. Tegen die achtergrond is in 2015 TBI Infra Asset Management (TBI IAM) opgericht. Binnen deze afdeling wordt alle kennis die is gerelateerd aan het onderhoud van civiele objecten en technische installaties geborgd. Inmiddels is TBI IAM gecertificeerd op basis van ISO 55001.

Veilig onderhoud aan de weg

In 2015 heeft TBI geïnvesteerd in de ontwikkeling van een op afstand bestuurbaar multifunctioneel voertuig. Hiermee is het bijvoorbeeld mogelijk om vanaf de vluchtstrook de berm te onderhouden of snel de weg schoon te maken na een ongeval. Omdat het voertuig zo smal is, kan het veilig worden ingezet op de vluchtstrook, zowel overdag als ’s nachts. Dit levert niet alleen een kostenbesparing op maar zo voorkomen we dat wegarbeiders in gevaarlijke situaties terechtkomen.

Samenwerken in de keten

In de infrasector wordt ‘best value procurement’ (BVP) steeds meer gemeengoed. TBI gelooft in de kracht van nauw samenwerken in de keten, omdat daarmee de meeste waarde voor de klant kan worden gecreëerd tegen de beste prijs. In de TunnelAlliantie, die in 2015 is getekend, werkt TBI in de combinatie Onderspoor samen met Hegeman Beton- en Industriebouw volgens de principes van best value. De TunnelAlliantie bestaat uit vijf opdrachtnemers die de komende vier jaar alle tunnelonderdoorgangen in Nederland in opdracht van ProRail gaan realiseren. Door te werken met een standaardproces en vaste teams gaan de kwaliteit en prijszekerheid van het bouwproces omhoog.

Veiligheidsladder ProRail

Mobilis behaalde als eerste civiele aannemer in Nederland niveau 3 op de Veiligheidsladder versie 3.0 van ProRail. Vanaf 1 oktober 2015 heeft ProRail de veiligheidsladder opengesteld voor de markt en kunnen ook niet-spoorse ondernemingen zich certificeren.

Samenwerking in Denemarken

Sinds 2014 is Mobilis actief op de Deense inframarkt waar een toenemende behoefte is aan kennis en expertise op het gebied van Design & Construct. Inmiddels hebben we hier een aantal (kleine) projecten gerealiseerd. Gezien onze kennis van en ervaring met deze contractvorm zien we hier goede perspectieven. Ook onze kennis van prefab-toepassingen is hierbij van grote betekenis. In samenhang hiermee zien wij ook groeimogelijkheden op het gebied van specialistische funderingstechnieken. Samen met een Deense partner heeft Voorbij Funderingstechniek een joint venture opgericht (Shoulders S/A) die zich specifiek richt op damwand-kadeconstructies en specialistische funderingstechnieken.

Aquaduct in A4, Steenbergen Sluiskiltunnel, Terneuzen

Terug
naar boven