Milieu - Reduceren impact

Grondstoffen en ketensamenwerking

TBI wil duurzamer omgaan met grondstoffen en afval, bijvoorbeeld door producten en grondstoffen efficiënter in te kopen. Ook willen we het hergebruik van vrijkomende materialen maximaal faciliteren. Daarbij willen we samenwerken met partners die deze ambities delen.

Omgaan met afval

In totaal is 25 kton afval vrijgekomen (2014: 21 kton). De stijging wordt veroorzaakt door enkele (grote) infrawerken zoals Spoorzone Delft en diverse transformatieprojecten waar in verhouding veel materiaal vrijkomt. Van het totaal werd 71 procent gescheiden afgevoerd (2014: 63 procent). De hoeveelheid afval mag dan zijn toegenomen, het percentage dat werd gescheiden is wel verder verhoogd. De grootste winst werd behaald bij de TBI-bouwbedrijven. Hier werd in totaal 60 procent gescheiden afgevoerd (2014: 44 procent). Naast de toegenomen aandacht voor afvalscheiding op bouwplaatsen had ook de groei van prefabricage een positief effect.

VOORKOMEN VAN MILIEU-INCIDENTEN

Omdat de TBI-ondernemingen steeds vaker samenwerken, is gewerkt aan uniforme formats voor een TBI Veiligheid & Gezondheidsplan en een TBI-kwaliteitsplan. Hiermee worden ook de milieuaspecten integraal benaderd en wordt de kans op incidenten verkleind. Nieuwe wetgeving op het gebied van milieu is en blijft een vast agendapunt voor het TBI KAM (Kwaliteit, Arbeid en Milieu)-overleg.

Circulaire initiatieven

TBI-ondernemingen doen er alles aan om de afvalproductie te verminderen en verantwoordelijk met afval om te gaan. Zo hebben we bij de realisatie van Hotel Amstelkwartier in Amsterdam beton gebruikt dat is vrijgekomen bij de renovatie van Toren Overhoeks (A’DAM Toren), een ander TBI-project. Het prefabbeton (5.000 ton) van de gevel van de voormalige Shelltoren is verwijderd en door een recyclingbedrijf vermalen tot grondstof voor nieuw beton. Dit is vervolgens gebruikt voor de bouw van Hotel Amstelkwartier. Vanuit TBI is de samenwerking aangegaan met recycle-bouwmarkt Buurman, een organisatie die zich volledig richt op het hergebruik van bouwmaterialen. Binnen deze samenwerking zijn op diverse bouwplaatsen klusmomenten georganiseerd om met toekomstige bewoners houten meubels te maken. Daarnaast worden afgekeurde of overgebleven bouwmaterialen aangeboden via hun Bouwmarkt, marktplaats voor secundair bouwmateriaal.

Duurzaam inkopen

Inkoopactiviteiten zijn binnen TBI grotendeels decentraal belegd. Binnen TBI bestaan wel uniforme afspraken over de beoordeling van prestaties van leveranciers en/of onderaannemers. In totaal werden in 2015 ruim 1.000 ondernemingen beoordeeld. Hiervan werd 84 procent mede beoordeeld op hun milieuprestaties (2014: 80 procent).

Afvalscheidingspercentage (in kton) Afvalscheidingspercentage
Leveranciersbeoordelingen (in % (inclusief milieuprestaties)) Leveranciersbeoordelingen

TBI conformeert zich aan het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Ondernemen van de NEVI. Daarom zetten we ons in om milieu- en sociale overwegingen een (grotere) rol te laten spelen in productkeuzes. Daarnaast investeren we in de ontwikkeling van de nieuwe ISO-norm voor maatschappelijk verantwoord inkopen: ISO 20400.

De meeste productgroepen kennen productspecifieke milieukundige aspecten waarmee we rekening houden. TBI beschouwt de volgende dienst- en productgroepen vanuit milieukundig perspectief als het meest materieel: energie (gas en elektra), hout(achtige) producten, afvalverwerking, bouwlogistiek en beton(producten). Behalve bij betonproducten zet TBI actief in op reductie van de impact op het milieu.

GEBRUIK VAN DUURZAAM HOUT

TBI is ondertekenaar van het Bouw & Hout Convenant. Dat betekent dat we streven naar het gebruik van gecertificeerd duurzaam hout. In totaal was 95 procent van het toegepaste hout duurzaam gecertificeerd, te weten FSC(-mix) of PEFC (2014: 92 procent). Alle houtverwerkende bouwondernemingen binnen TBI zijn FSC-gecertificeerd. In door TBI geïnitieerde projectontwikkelingen wordt standaard duurzaam gecertificeerd hout voorgeschreven.

Meer gedetailleerde informatie over onze milieuprestaties is opgenomen in de GRI G4 Content Index.

Gebruik restmateriaal, Vlaardings Geluk

Terug
naar boven