Milieu - Reduceren impact

Energie en CO2

TBI wil het gebruik van (fossiele) brandstoffen in Nederland reduceren en het gebruik van duurzame energie vergroten. Hiervoor verduurzamen we het eigen energieverbruik (scope 1 en 2) en stimuleren we onze opdrachtgevers en leveranciers dat ook te doen (scope 3).

CO2-prestatieladder

Reductie van energieverbruik is een continu aandachtspunt voor de TBI-ondernemingen. In 2015 hebben alle TBI-ondernemingen hun positie op de CO2-prestatieladder behouden. Op basis van hun positionering op de CO2-prestatieladder worden de ondernemingen gestimuleerd hun energieverbruik terug te brengen. Dit is ook een vast onderdeel van de plancyclus binnen TBI. Directies worden mede beoordeeld op basis van hun inspanningen om energiegebruik te reduceren.

Significante daling

Het totale energieverbruik van TBI in 2015 was 405 TJ (2014: 485 TJ). Dit heeft geleid tot 29 kton CO2-emissies (2014: 33,6 kton). Deze absolute daling van energieverbruik en CO2-emissies is voornamelijk terug te voeren op de verkoop van dochteronderneming Fri-Jado in 2014. Daarnaast is ook het inkrimpende wagenpark, als gevolg van reorganisaties in het segment Techniek en een aangepast toekenningsbeleid voor leaseauto’s van invloed op deze daling. Afgezet tegen de bedrijfsopbrengsten bedroeg het energieverbruik 258 TJ/miljoen euro (2014: 303 TJ/miljoen euro). Voor CO2-emissies was dit 18 ton/miljoen euro (2014: 21 ton/miljoen euro). Deze relatieve daling wordt voor een deel verklaard door de hoge energie-intensiteit die Fri-Jado kende, het afronden van het project Sluiskiltunnel (boortunnel) en een afname van de energieintensiteit van het leasewagenpark.

Mobiliteit en logistiek

Het (lease)wagenpark bepaalt voor circa 60 procent de CO2-footprint van TBI. De emissies van het wagenpark blijven dalen (19,5 kton; 2014: 22 kton). Dit is toe te schrijven aan de inzet van energiezuinige voertuigen gecombineerd met een verdere afslanking van het wagenpark als gevolg van reorganisaties en gewijzigd toewijzingsbeleid. Daarnaast was ook in 2015 blijvend aandacht voor veilig en zuinig rijden middels het E-Driverprogramma.

Binnen TBI is ook aandacht voor duurzamere bouwlogistiek. Zo is Hotel Amstelkwartier een onderzoeksproject binnen het TKI- (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) programma. Hier onderzoekt J.P. van Eesteren samen met andere partijen hoe de bouwlogistiek door de ketensamenwerking en -regie te verbeteren zijn.

CO2 emissies (in kton) CO<sub>2</sub> emissies
CO2 emissies afgezet tegen bedrijfsopbrengsten (ton/miljoen euro) CO<sub>2</sub> emissies afgezet tegen bedrijfsopbrengsten

Duurzame bouwplaats

De TBI-ondernemingen voeren structureel overleg over het verduurzamen van de bouwplaats, met specifieke aandacht voor veiligheid en energieverbruik. Dit heeft onder andere geleid tot een menukaart duurzame bouwplaats en een ‘duurzame bouwkeet’. Ook zijn de eerste stappen gezet richting de realisatie en toepassing van een aggregaat op waterstof voor de energievoorziening op de bouwplaats.

Installatie laadpalen, BMW Nederland

Terug
naar boven