Medewerkers - Aantrekkelijke werkomgeving

Veiligheid, gezondheid en sociaal beleid

TBI streeft naar een gezonde en zo veilig mogelijke werkomgeving. TBI is mede ondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Nul ongelukken is onze ambitie: elk ongeval is er een te veel. Daarom hebben we in 2014 als onderdeel van ons Veiligheidsactieplan de TBI-Veiligheidsrichtlijn geïntroduceerd. Deze richtlijn sluit aan op bestaande managementsystemen zoals ISO 9001/14001,VCA** en OHSAS 18001. Alle werknemers en bezoekers van bouwplaatsen van TBI-ondernemingen zijn sinds 2014 verplicht de veiligheidsinstructies te volgen en te ondertekenen. In 2014 zijn bij alle TBI-ondernemingen hiervoor Safety Awareness Audits afgenomen.

Veilig werken is voor TBI een vanzelfsprekendheid. Daarbij zien we veiligheid niet als een pakket maatregelen, maar als een continu proces dat altijd weer kan worden verbeterd. Om de veiligheid te bevorderen sturen we op gedrag en veiligheidsbewustzijn, vooral door persoonlijke aandacht te geven en veiligheid te verankeren tot op het hoogste niveau van de organisatie. Om de TBI-ondernemingen hierbij verder te ondersteunen hebben we in 2015 een Veiligheidsadviesraad opgericht. Deze Adviesraad bestaat uit diverse medewerkers van de TBI-ondernemingen en wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Ervaringen met arbeidsongevallen en gevaarlijke situaties zijn een vast onderdeel van het KAM-overleg binnen TBI. Een van de middelen die we inzetten om het veiligheidsbewustzijn van medewerkers te vergroten, is de e-learningmodule over veiligheidsbewustzijn. Deze module is in 2015 ontwikkeld en begin 2016 uitgerold. Het veiligheidsbewustzijn bij leveranciers en onderaannemers vergroten we door veiligheidsprestaties onderdeel te laten zijn van de beoordeling.

In 2015 bedroeg het aantal arbeidsongevallen met verzuim van eigen medewerkers en inleners in totaal 33 (2014: 73). De ongevallenratio (IF) komt daarbij uit op 3,1 (2014: 6,1) mede door sterke sturing op veiligheidsgedrag en -bewustzijn van medewerkers. Naast ongevallen met verzuim, vonden 170 ongevallen zonder verzuim plaats (2014: 178) en werden 1.031 bijna ongevallen gemeld.

Terugdringen van verzuim

TBI wil het verzuimbeleid verder transformeren naar een activeringsbeleid. Dit houdt in dat wij medewerkers bewust proberen te maken van de eigen verantwoordelijkheid als het gaat om gezondheid en inzetbaarheid. In vervolg op de positieve ervaringen die hiermee zijn opgedaan bij Croon Elektrotechniek zijn wij met TBI Vitaal gestart om deze aanpak uit te rollen bij de andere ondernemingen. Het ziekteverzuim binnen TBI liep in 2015 terug naar 4,1 procent berekend op basis van kalenderdagen (2014: 4,4 procent berekend op basis van werkdagen). Deze daling is terug te zien in alle segmenten. Het verzuim als gevolg van arbeidsongevallen bleef met 1,7 procent relatief stabiel (2014: 1,9 procent). Afgezet tegen het aantal ongevallen (33) is dit echter relatief hoog. De ongevallen hebben tot relatief lang verzuim geleid.

Aantal ongevallen met verzuim   Aantal ongevallen met verzuim
Ziekteverzuim (in %) Ziekteverzuim
Terug
naar boven