Stakeholdersdialoog

Betrokkenheid stakeholders

TBI is een toonaangevende bouw- en installatietechnische dienstverlener op de Nederlandse markt. Het is daarom essentieel dat TBI transparant is en goede contacten onderhoudt met een breed spectrum aan stakeholders die belang hebben bij, invloed uitoefenen op, of beïnvloed worden door onze activiteiten. Op deze manier houden we rekening met hen in onze dienstverlening en spelen we in op hun vragen en behoeften.

Gegeven de decentrale concernstructuur maakt TBI onderscheid tussen stakeholdersmanagement op concernniveau (TBI Holdings) en op ondernemingsniveau (TBI-ondernemingen). Operationele dialogen vinden plaats in de projecten van de TBI-ondernemingen.

We waarborgen de dialoog met stakeholders op de volgende manieren:

Stakeholders Wat is belangrijk voor de stakeholder? Hoe betrekken we de stakeholder?
Markt
Opdrachtgevers   Klantgerichtheid
Innovatie en kennisontwikkeling
Integrale benadering
  Monitoren klanttevredenheid
Kennisinstellingen   Innovatie   Samenwerkingsprojecten/kennisdeling
Samenwerkende partners   Projecten   Stuur- en werkgroepen
 
Financieel
Banken/verzekeraars   Risicomanagement
Gezonde financiële positie
  Kredietfaciliteiten en garantiebepalingen
Aandeelhouder   Beleid van de onderneming en gezond rendement
Risicomanagement
  Algemene Vergadering van Aandeelhouders
        Stuur- en werkgroepen
 
Medewerkers
Medewerkers   Opleiding
Persoonlijke ontwikkeling
Goede arbeidsverhoudingen
Prettige werksfeer
  Opleidingen (TBI acdmy)
Top 500 bijeenkomst
Functioneringsgesprekken
Arbeidsvoorwaarden
Directies TBI-ondernemingen   Operationele implementatie en aansturing   Kwartaalbijeenkomsten
    Samenwerking   Directeurenbijeenkomsten
Medezeggenschapsraad/ COR (Centrale Ondernemingsraad)   HRM-beleid
Oog voor de medewerkers
  Kwartaalbijeenkomsten
    Integriteit   Toezichthouders, TBI Gedragscode, Stuurgroep Integriteit
    Veilig en gezond werken   Veiligheidsadviesraad, TBI-Veiligheidsrichtlijn
Arbeidsmarkt   Aantrekken en vasthouden talent   TBI acdmy, periodieke gesprekken met de Raad van Bestuur
Overheden, bevoegd gezag   Arbeidsomstandigheden
Integriteit
  Inspecties SZW
Certificerende instellingen   Veiligheid   Audits VCA**
Veiligheidsprestatieladder
 
Milieu
Certificerende instellingen   Milieukwaliteit   Audits ISO14001
    Energie/CO2   Audits CO2-prestatieladder
Leveranciers   Zorg voor milieu/veiligheid   Leveranciersbeoordelingen
Overheden, bevoegd gezag   Milieuregelgeving   Inspecties
 
Maatschappij
Overheden, bevoegd gezag   Wet arbeid vreemdelingen
Social return
  Inspecties
Ervaringsleerplaatsen
    Mededinging- of Aanbestedingswet
Integriteit
  Inspecties
Burgers (omwonenden)   Omgevingsbewustzijn   Omgevingsmanagement (projectspecifiek)
Bewuste Bouwers
Maatschappelijke organisaties   Maatschappelijk investeren   Periodieke gesprekken

Skyline Rotterdam

Terug
naar boven