Bericht van de voorzitter van de raad van bestuur

Samen ondernemen en vernieuwen

In 2015 zagen we een breed gedragen groei van de Nederlandse economie. Consumenten gaven meer uit, ondernemingen investeerden meer en de export nam toe. In combinatie met de lage rente verbeterde hierdoor het perspectief voor onze sector. Geholpen door een krachtige opleving van de woningmarkt namen de bedrijfsopbrengsten van TBI, geschoond voor de activiteiten die in 2014 zijn verkocht, toe met 7,5 procent naar € 1.557 miljoen. Ook ons bedrijfsresultaat uit normale activiteiten groeide in vergelijking met 2014 en kwam uit op € 14,2 miljoen. En met een solvabiliteit van 32,2 procent is onze financiële positie onverminderd sterk. Onze ondernemingen hebben ook in 2015 prachtige projecten gerealiseerd. Een aantal daarvan belichten we in dit verslag. Stuk voor stuk zijn het illustraties van gedreven ondernemerschap maar ook van de kracht van de samenwerking binnen onze groep.

Nieuwe uitdagingen

Nederland kent in zijn ruimtelijke opgave nog veel maatschappelijke uitdagingen. Veranderende bevolkingssamenstelling, verdere verstedelijking, veranderende mobiliteit, verduurzaming van de gebouwde omgeving maar ook een veranderende arbeidsmarkt leiden tot een transitie van onze maatschappij én van ons werkgebied.

Die maatschappelijke uitdagingen vertalen zich in concrete klantvragen waar wij de oplossing voor moeten kunnen bieden. Die vraagstelling wordt ook meer alles omvattend. Vanaf ontwerp tot en met beheer en onderhoud. En door verdergaande digitalisering van onze samenleving wordt technologie van dominante betekenis voor onze leef- en werkomgeving. Daarbij neemt de behoefte aan wooncomfort, slimme gebouwen, veilige mobiliteit en schone industrieën toe.

AANSLUITEN OP DE VERANDERENDE KLANTVRAAG

De geschetste ontwikkelingen bieden een uitstekend perspectief om onze visie ‘Maak de toekomst’ waar te maken. Binnen TBI hebben we alle disciplines in huis om aan de veranderende klantvraag te kunnen voldoen. Wij kunnen een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de ruimtelijke inrichting van Nederland. Wij combineren het vakmanschap van de afzonderlijke ondernemingen met de synergie van de groep. Daarbij evolueren we steeds meer naar een kennisorganisatie die sterk technologisch gedreven is. Wij hebben het overzicht over de totale keten, van concept- tot exploitatiefase, en zijn in staat om in het hele proces de gewenste (regie)rol te spelen. Met name de verbinding van onze techniekondernemingen met bouw en infra biedt daarbij een belangrijk competitief voordeel. Bovendien zijn we flexibel en wendbaar.

Wij hebben binnen TBI een portfolio dat zo breed in samenstelling is dat we alles in huis hebben om die opgave te realiseren en aan te sluiten bij de wensen van onze stakeholders. Daarvoor volgen we onze strategie van enerzijds behoud van het ondernemerschap van onze ondernemingen en anderzijds het benutten van de synergie en de schaalvoordelen van de groep. Samen als het kan, alleen als het moet.

Om nog beter op de vragen van opdrachtgevers in te kunnen spelen, hebben we ons portfolio bestaande uit Techniek, Bouw & Ontwikkeling en Infra verbonden met vijf marktgerichte clusters: Ontwikkeling, Wonen, Utiliteit, Techniek en Infra. Binnen deze clusters wordt samengewerkt, kennis gedeeld en gezamenlijk gewerkt aan innovatieve concepten. Tezamen met de Raad van Bestuur zijn deze vijf clusters vertegenwoordigd in de groepsdirectie van TBI. Hierbinnen wordt gezamenlijk gewerkt aan de uitwerking en implementatie van onze strategie.

De vernieuwing van de bouwsector stelt ook andere eisen aan onze medewerkers. Wij krijgen andere mensen en andere kennis in huis maar wij houden ook oog voor het traditionele vakmanschap. Wij investeren in de ontwikkeling van onze mensen, niet alleen via opleidingsprogramma’s, maar ook via een netwerk voor jonge TBI-professionals en organisatievormen die ruimte bieden voor meer persoonlijke begeleiding. Alle medewerkers krijgen de kans om verder te denken, verder te groeien en zich verder te ontwikkelen. Bovendien krijgen ze in hun werk te maken met het resultaat van de TBI-strategie: complexe, uitdagende projecten.

TOT SLOT

We kijken met vertrouwen vooruit. Onze robuuste financiële positie, ons ondernemerschap en de kracht van onze organisatie geven ons de mogelijkheid om onze kansen optimaal te benutten. Daarbij weten we ons gesteund door alle partijen waar wij mee samenwerken: onze opdrachtgevers, onze medewerkers, onze partners en onze aandeelhouder. Daarvoor wil ik iedereen bedanken.

Rotterdam, 15 maart 2016

Daan Sperling
Voorzitter Raad van Bestuur TBI Holdings B.V.

Terug
naar boven