Geconsolideerde balans per 31 december 2015

(vóór resultaatbestemming, bedragen in duizenden euro’s)

   31 december 2015  31 december 2014
 
Vaste activa            
Immateriële vaste activa (1) 2.219     2.642  
Materiële vaste activa (2) 98.916     103.867  
Financiële vaste activa (3) 12.017     10.053  
      113.152     116.562
 
Vlottende activa            
Voorraden (4) 224.232     241.201  
Onderhanden projecten in opdracht van derden (5) -     -  
Vorderingen (6) 262.954     265.709  
Liquide middelen (7) 166.473     123.414  
      653.659     630.324
Totaal activa     766.811     746.886
 
Groepsvermogen            
Eigen vermogen (8) 247.008     245.883  
Aandeel derden   113     117  
      247.121     246.000
 
Voorzieningen (9)   13.776     23.408
 
Langlopende schulden (10)   52.512     24.681
 
Kortlopende schulde en overlopende passiva (11)   453.402     452.797
Totaal passiva     766.811     746.886
Terug
naar boven