GRI INDEX

* De scope van de Assurance is inclusief GRI Tabel

GRI-indicator (G4)BeschrijvingReferentieOmissies
Strategie en analyse
G4-1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur  
G4-2 Beschrijving van belangrijke gevolgen risico’s en kansen Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur
Vooruitzichten
Risicobeheersing
 
Organisatie profiel
G4-3 Naam van de organisatie TBI Holdings B.V.  
G4-4 Voornaamste merken, producten en / of diensten Marktbeeld en -ontwikkelingen binnen de clusters  
G4-5 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie TBI Holdings B.V.
Wilhelminaplein 37
3072 DE Rotterdam
 
G4-6 Het aantal landen waar de organisatie actief is en namen van landen met ofwel grootschalige activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen TBI is voornamelijk actief in Nederland, >95% van de omzet wordt in Nederland gerealiseerd. Daarnaast is TBI actief in: Roemenië, Polen, Aruba, Denemarken, Verenigde Staten en Duitsland.  
G4-7 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Corporate Governance  
G4-8 Afzetmarkten (geografische verdeling, segmenten die worden bediend en soorten klanten / begunstigden) Marktbeeld en -ontwikkelingen binnen de clusters
Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
 
G4-9 Omvang van de verslaggevende organisatie Kerncijfers  
G4-10 Totale personeelsbestand naar type werk, arbeidsovereenkomst, geslacht en regio Arbeidsverhoudingen Per regio is niet van toepassing voor TBI, gezien het feit dat TBI voornamelijk in Nederland actief is en voor niet-financiële aspecten alleen over de Nederlandse activiteiten rapporteert.
G4-11 Aandeel werknemers vallend onder collectieve arbeidsvoorwaarden Van de in totaal 5.774 FTE (gemiddeld) vielen er 4.576 FTE onder collectieve arbeidsvoorwaarden (cao). Dit staat gelijk aan 79 procent.  
G4-12 Beschrijving van de waardeketen Bedrijfsmodel TBI  
G4-13 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode wat betreft omvang, structuur of eigendom Kerncijfers
Reikwijdte en verantwoording
 
G4-14 Beschrijving van het toepassen van het voorzorgsbeginsel Risicobeheersing  
G4-15 Externe richtlijnen, organisaties of initiatieven waarmee de organisatie zich heeft verbonden Richtlijnen: GRI G4-core, IIRC Reporting Framework, Gedragscode (Neprom), Manifest Duurzaam Inkopen (NEVI), Duurzaam bouw en houtconvenant (FSC Nederland) en Gedragscode (Bewuste Bouwer).

TBI Holdings heeft partnerships met: YES!Delft en Habitat for Humanity.
 
G4-16 Lidmaatschappen waarin de organisatie bestuurlijke zeggenschap heeft of waarin de organisatie anderszins bovengemiddeld actief participeert (o.a. aanvullende sponsoring / financiering) Neprom (voorzitter), Nationaal Renovatie Platform, Dutch Green Building Council, NEVI, SKAO, VCA ** (Centrale Eindexamencommissie), Centrum Ondergronds Bouwen (commissaris)  
Materialiteit en afbakening
G4-17 Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, werkmaatschappijen, dochterondernemingen en samenwerkingsverbanden, zoals geconsolideerd in de financiële jaarrekening Bijlage 1 bij GRI Index  
G4-18 Proces voor het bepalen van de inhoud en reikwijdte van het verslag Reikwijdte en verantwoording  
G4-19 Materialiteitsanalyse Materiële thema’s  
G4-20 Specifieke materialiteitsbepaling binnen de organisatie (inclusief eventuele beperkingen voor de reikwijdte of afbakening) Materiële thema’s  
G4-21 Specifieke materialiteitsbepaling buiten de organisatie (inclusief eventuele beperkingen voor de reikwijdte of afbakening) Materiële thema’s  
G4-22 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen of herberekeningen van eerder verstrekte informatie Reikwijdte en verantwoording
Diverse voetnoten (voor specifieke wijzigingen)
Daar waar nodig opgenomen in de tabellen
G4-23 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte of afbakening die voor het verslag zijn toegepast Reikwijdte en verantwoording  
Stakeholder management
G4-24 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Stakeholdersdialoog  
G4-25 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden betrokken Stakeholdersdialoog
Materiële thema’s
 
G4-26 Beschrijving van manier van stakeholder management Stakeholdersdialoog  
G4-27 Onderwerpen geagendeerd door stakeholders Materiële thema’s  
Materialiteit en afbakening
G4-28 Verslagperiode (bijvoorbeeld fiscaal jaar of kalenderjaar) waarop de verstrekte informatie betrekking heeft Kalenderjaar 2015  
G4-29 Datum van het meest recente verslag (indien van toepassing) Jaarverslag 2014, publicatie april 2015 Duurzaamheidsverslag 2015, publicatie april 2015  
G4-30 Verslaggeving cyclus Jaarlijks  
G4-31 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan info@tbi.nl  
G4-32 GRI content index GRI Index  
G4-33 Informatie met betrekking tot Assurance van het
verslag
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Assurance-report van de onafhankelijke accountant
 
Organisatiestructuur
G4-34 De governance structuur van de organisatie
(beschrijving van beslissingsbevoegdheden)
Corporate Governance  
Ethiek en integriteit
G4-56 Beschrijving kernwaarden, ondernemingsprincipes en gedragscode. Profiel
Corporate Governance
 
Aspecten en
indicatoren (G4)
Beschrijving Eventuele opmerking
Economische resultaten (EC)
G4-DMA      
G4-EC1 Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 
Energie (EN)
G4-DMA      
G4-EN3 Direct en indirect energieverbruik binnen de organisatie (scope 1 en 2) Scope 1: 305,1 TJ
Scope 2: 99,6 TJ
 
G4-EN5 Intensiteit van energie gebruik Energie en CO2  
G4-EN6 Reductie van energiegebruik verklaard (per energiedrager / -bron) Energie en CO2  
Emissies (EN)
G4-DMA      
G4-EN15 Directe emissie van broeikasgassen (scope 1) Scope 1: 25,6 kton  
G4-EN16 Indirecte emissie van broeikasgassen (scope 2) Scope 2: 3,1 kton  
G4-EN18 Intensiteit van broeikasgas emissies Energie en CO2  
G4-EN19 Reductie van broeikasgassen verklaard Energie en CO2  
Afvalstromen (EN)
G4-DMA      
G4-EN23 Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode Omgaan met afval  
G4-EN24 Aantal en hoeveelheden vervuilingen / lozingen Voorkomen van milieu-incidenten Nog geen centrale registratie van (milieu-) incidenten.
G4-EN25 Hoeveelheid gevaarlijk afval Omgaan met afval Nog geen rapportage over de bestemming van afvalstoffen.
Compliance (EN)
G4-DMA      
G4-EN29 Monetaire waarde van boetes en aantal niet-monetaire sancties als gevolg van incidenten Wet- en regelgeving  
Supplier Environmental Assessment (EN)
G4-DMA      
G4-6 Aandeel leveranciers beoordeeld op milieu aspecten / prestaties Duurzaam inkopen  
Werkgelegenheid (LA)
G4-DMA      
G4-LA1 Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio. Arbeidsverhoudingen Per regio is niet van toepassing voor TBI, gezien het feit dat TBI voornamelijk in Nederland actief is. Onderverdeling naar geslacht wordt (nog) niet gerapporteerd.
G4-LA2 Rechten van medewerkers in vaste dienst in vergelijking tot inleners en part-time medewerkers Arbeidsverhoudingen  
Veiligheid en Gezondheid (LA)
G4-DMA      
G4-LA6 Letsel, beroepsziekte, uitvaldagenen verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio. Veiligheid, gezondheid en sociaal beleid Per regio is niet van toepassing voor TBI, gezien het feit dat TBI voornamelijk in Nederland actief is. Onderverdeling naar geslacht wordt (nog) niet gerapporteerd.
G4-LA8 Gezondheid en veiligheidsaspecten vastgelegd in (collectieve) arbeidsovereenkomsten Arbeidsverhoudingen  
G4-LA14 Aandeel leveranciers / onderaannemers beoordeeld op veiligheidsaspecten / -prestaties Veiligheid, gezondheid en sociaal beleid  
Opleiding en ontwikkeling (LA)
G4-DMA      
G4-LA9 Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie. Opleiding en ontwikkeling Niet onderverdeeld naar werknemerscategorie en geslacht.
G4-LA11 Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatieen loopbaanontwikkeling naar geslacht. Arbeidsverhoudingen Niet onderverdeeld naar werknemerscategorie en geslacht.
Non-discriminatie (HR)
G4-DMA      
G4-HR3 Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen. 0 gevallen van discriminatie, geconstateerde overtredingen van de TBI Gedragscode  
Anti-corruptie (SO)
G4-DMA      
G4-SO5 Aantal gevallen van corruptie en de getroffen maatregelen 0 gevallen van corruptie; geconstateerde overtredingen van de TBI Gedragscode  
G4-SO8 Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal nietmonetaire sancties wegens het niet naleven van weten regelgeving. Wet- en regelgeving;
In totaal werden in het bevoegd gezag 34 waarschuwingen ontvangen
 
Sector Supplement (Construction & Real Estate)
CRE-4 De intensiteit van broeikasgasuitstoot van nieuwe bouw- en renovatieactiviteiten. Energie en CO2  
CRE-6 Percentage van de organisatie waarvan is bevestigd dat het werkt conform een internationaal erkend arbo-managementsysteem. 100%. Alle TBI-ondernemingen werken conform de TBI Veiligheidsrichtlijn welke zich effectief laat integreren in bestaande managementsystemen zoals ISO 9001/14001 en OHSAS 18001.  
CRE-8 Soort en aantal duurzaamheidscertificaten, -beoordelingen en labelprogramma’s voor nieuwbouw, management, bewoning en herontwikkeling. In totaal werd in de verslagperiode aan 33 projecten projecten gewerkt met aantoonbare duurzaamheidskenmerken. Waaronder: 8 GPR, 9 BREEAM, 2 LEED, 12 (bovenwettelijke) EPC / Energielabel en 2 overig.  

Disclosure of Management Approach (DMA)

Materiële aspectenBelangBeheersingsprocessenEvaluatieprocessen
Categorie: Bedrijfseconomisch (EN)
Economische prestaties  
 • Maand- en kwartaalrapportages van de directies van TBI-ondernemingen.
 • Ieder kwartaal: directies TBI-ondernemingen vergaderen met hun Raad van Commissarissen.
 • Jaarlijks: beoordeling jaarrekening door interne controle, externe accountantscontrole.
Categorie: Milieu (EN)
Energie Zie tabel ‘Materiële thema’s’
Zorg voor milieu
 • Voor TBI-ondernemingen is energiereductie een standaardonderdeel van hun operationeel plan.
 • TBI-ondernemingen hebben, door hun positie op de CO2-Prestatieladder, inspanningsverplichtingen.
 • TBI stuurt via het leasecontract op goede energieprestaties van voertuigen.
 • Bereikte resultaten worden (einde jaar) geëvalueerd door de Raad van Bestuur.
 • Jaarlijkse toetsing van footprint en inspanningen door certificerende instantie.
 • Het leasecontract wordt beheerd door een fleetmanager.
Emissies Zie tabel ‘Materiële thema’s’
Zorg voor milieu
 • Voor TBI-ondernemingen is reductie van CO2-emissies een standaardonderdeel van hun operationeel plan.
 • TBI-ondernemingen hebben, door hun positie op de CO2-Prestatieladder, inspanningsverplichtingen.
 • TBI stuurt via het leasecontract op CO2-emissieplafonds van voertuigen. Daarbij heeft TBI een raamcontract voor groene stroom.
 • Bereikte resultaten worden (einde jaar) geëvalueerd door de Raad van Bestuur.
 • Jaarlijkse toetsing van footprint en inspanningen door certificerende instantie.
 • Het leasecontract wordt beheerd door een fleetmanager.
Afvalstromen Zie tabel ‘Materiële thema’s’
Zorg voor milieu
 • Voor de TBI-(bouw)ondernemingen is afvalscheiding een vast onderdeel van hun operationeel plan.
 • TBI beschikt over een raamcontract voor de verwerking van bouwafval, dit wordt beheerd door een specifieke gebruikersgroep.
 • Bereikte resultaten worden (einde jaar) geëvalueerd door de Raad van Bestuur.
 • Ieder kwartaal rapporteren de afvalverwerkers over de behaalde resultaten. Best practices worden gedeeld.
Compliance Zie tabel ‘Materiële thema’s’
Zorg voor milieu
 • TBI-ondernemingen dienen vanzelfsprekend te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving.
 • Het managementsysteem van het merendeel van de ondernemingen voldoet aan ISO 14001.
 • TBI-ondernemingen rapporteren ieder kwartaal over overtredingen als gevolg van het overtreden van wet- en regelgeving.
 • Continu verbeteren: ervaringen worden gedeeld in het kwartaaloverleg van TBI-KAM-managers (kwaliteit, arbeid, milieu).
Supplier environmental assessment Zie tabel ‘Materiële thema’s’
Zorg voor milieu
 • TBI-ondernemingen hanteren eigen (specifiek) beleid voor contracteren en beoordelen van (toe)leveranciers.
 • TBI-ondernemingen rapporteren jaarlijks over het aantal leveranciersbeoordelingen inclusief milieu- en veiligheidsprestaties.
Categorie: Sociaal (LA)
Werkgelegenheid Zie tabel ‘Materiële thema’s’
- Goede arbeidsverhoudingen
 • Belangen van medewerkers worden via de (centrale) ondernemingsraad gewaarborgd.
 • De centrale ondernemingsraad vergadert (minimaal) ieder kwartaal over relevante zaken.
Veiligheid en gezondheid Zie tabel ‘Materiële thema’s’
- Veilig werken
 • Alle TBI-ondernemingen beschikken over een veiligheidssysteem conform de TBI-Veiligheidsrichtlijn. Daarbij beschikt het merendeel van de TBIondernemingen over een VCA**- of OHSAS-certificaat.
 • Veiligheid is een vast onderdeel van het operationeel plan van alle TBI-ondernemingen.
 • TBI-ondernemingen rapporteren ieder kwartaal over hun veiligheidsprestaties (arbeidsongevallen). Dit is een vast onderdeel van kwartaalbesprekingen met directies van TBI-ondernemingen.
 • Bereikte resultaten worden (einde jaar) geëvalueerd door de Raad van Bestuur.
Supplier Environmental Assessment (EN)
Opleiding en ontwikkeling Zie tabel ‘Materiële thema’s’
- Opleiding en ontwikkeling
 • TBI-ondernemingen hebben eigen (specifiek) beleid voor opleiding en ontwikkeling van hun medewerkers.
 • Binnen TBI heeft iedere medewerker recht op één functionerings- en / of beoordelingsgesprek per jaar.
 • Onder TBI acdmy vinden continu diverse leergangen plaats.
 • TBI-ondernemingen dienen ieder jaar te rapporteren over beoordelings- en / of functioneringsgesprekken.
 • Management development is (jaarlijks) een vast onderwerp in de gesprekken met directies van TBI-ondernemingen.
Subcategorie: Mensenrechten (HR)
Non-discriminatie Zie tabel ‘Materiële thema’s’
- Integriteit
 • Alle medewerkers binnen TBI dienen zich te houden aan de TBI Gedragscode, deze is onderdeel van het arbeidscontract.
 • Toezichthouders rapporteren ieder kwartaal over de aard van meldingen en overtredingen van de TBI Gedragscode.
G4-DMA Zie tabel ‘Materiële thema’s’
- Integriteit
 • Alle medewerkers binnen TBI dienen zich te houden aan de TBI Gedragscode, deze is onderdeel van het arbeidscontract.
 • Toezichthouders rapporteren ieder kwartaal over de aard van meldingen en overtredingen van de TBI Gedragscode.

Bijlage 1 operationele structuur TBI

Beknopte structuur per 31 december 2015

Terug
naar boven